Regulamin Portalu StomaDiet – Usługi On-line

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Właścicielem serwisu stomadiet.bytom.pl jest firma Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Ewa Burnat- Poźniak, ul. Nickla 19, 41-908 Bytom – Miechowice, NIP: 626-105-93-43, zwany w dalszej części Regulaminu StomaDiet.
 2. Niniejszy dokument określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis stomadiet.bytom.pl.
 3. StomaDiet świadczy usługi, o których mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Serwisu stomadiet.bytom.pl.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają w szczególności na umożliwieniu zakupu usług dietetycznych w prezentowanej w Serwisie Poradni dietetycznej

 

 • 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU.
 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Użytkownik zobowiązuje się od niekopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści zamieszczonych na stomadiet.bytom.pl.

 

 • 3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG
 1. Usługi świadczone przez StomaDiet za pośrednictwem strony internetowej Serwisu Poradni dietetycznej www.stomadiet.bytom.pl są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

 • 4. REKLAMACJA
 1. Mając na uwadze indywidualne uwarunkowania organizmu, zastosowanie zamówionej diety może być inne, niż spodziewane efekty. StomaDiet nie ponosi odpowiedzialności za brak uzyskania oczekiwanych rezultatów przez Pacjenta.
 2. W pozostałych przypadkach Użytkownik może zgłosić reklamację poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: stomadiet@gmail.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać: Imię, Nazwisko, datę wykonania usługi, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 30 dni od daty jej złożenia, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wysłania wiadomości e-mail.
 5. StomaDiet zapewnia, iż dołoży wszelkich starań przy rozpatrywaniu reklamacji, aby Użytkownik osiągnął satysfakcję.

 

 • 5. REZYGNACJA
 1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z zakupionej usługi on-line. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do wysłania wiadomości e-mail na adres stomadiet@gmail.com zawierający:
  1. Imię i nazwisko
  2. Rodzaj usługi
  3. Potwierdzenie rezygnacji
  4. Numer konta do przelewu zwrotnego za anulowaną usługę on-line
 1. Rezygnacja z usługi on-line jest możliwa jedynie w przypadku jej zgłoszenia:
  1. najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem Konsultacji Online
  2. nie później, niż 48 godziny po złożeniu zamówienia na dietę.
 1. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu – StomaDiet jest zobowiązane do wykonania przelewu zwrotnego w kwocie równej uiszczonej przy zamówieniu usługi on-line. Termin wykonania przelewu zwrotnego to okres do 14 dni roboczych.
 2. W przypadku niespełnienia powyższych warunków StomaDiet ma prawo odmówić zwrotu zapłaty za zamówioną usługę on-line.

 

 • 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Użytkownik wypełniając formularz zamówienia akceptuje Regulamin StomaDiet o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez StomaDiet, zgodnie z ustawą zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Użytkownik ma możliwość zapisania się na newsletter
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez StomaDiet w celu świadczenia usług.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez StomaDiet wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług.
 5. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy StomaDiet, pod adresem e-mail: stomadiet@gmail.com.

 

 • 7. NEWSLETTER

 

 • 8. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały umieszczone na stronie stomadiet.bytom.pl są własnością StomaDiet lub użyte zostały za zgodą podmiotów trzecich.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów oraz kopiowanie tekstów zamieszczonych w stomadiet.bytom.pl bez pisemnej zgody lub innej podmiotu posiadającego do nich prawa autorskiego.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony stomadiet.bytom.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 • 9. Promocja -20% na usługę diety online 28 dniową obowiązuje do odwołania.
 • 10. Zmiany w Regulaminie
 1. StomaDiet zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie.
 2. Zmiany w Regulaminie obowiązują od daty umieszczenia ich na stronie internetowej stomadiet.bytom.pl
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Użytkownik nie ma prawa przenosić praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Usług Online na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Spory powstałe przy okazji niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Online, strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory przekazane będą do sądu właściwego dla siedziby StomaDiet
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 2019-02-08 roku

Kontakt

Rejestracja do gabinetu stomatologicznego pod numerem:

660 400 214
32 280 40 75

 

W celu umówienia konsultacji dietetycznej, prosimy o kontakt pod numerem:

602 607 224

 

Adres e-mail: stomadiet@gmail.com
ul. Nickla 19, 41-908 Bytom Miechowice